โปรโมชั่น

*ใช้โปรโมชั่นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อครั้งเท่านั้น ไม่สามารถใช้พร้อมกันหลายโปรโมชั่นได้