ตัวอย่างการใช้ “ระบบคำนวนสารอาหารแบบเปรียบเทียบ”

Uncategorized

ตัวอย่างการใช้ “ระบบคำนวนสารอาหารแบบเปรียบเทียบ”

1.หา Nutrition Facts ของอาหารหรือวัตถุดิบที่ใช้อ้างอิงมาก่อน แล้วกรอกลงในตารางที่ (1)

2. หากต้องการทราบว่า ถ้าจะกิน อาหาร/วัตถุดิบ นั้น ๆ ที่ น้ำหนัก ___ กรัม จะได้ สารอาหารเท่าไหร่บ้าง ให้ใช้ตารางที่ (2) เช่น
ตัวอย่าง. ต้องการกิน แค่ 78 กรัม จะได้สารอาหารดังนี้

3. หากต้องการทราบว่า ถ้าอยากได้ โปรตีน หรือ คาร์โบไฮเดรต หรือ ไขมัน ___ กรัม จะต้องกิน อาหาร/วัตถุดิบ นี้ กี่กรัม (คำนวนได้ครั้งละ 1 สารอาหาร เนื่องจาก สัดส่วนของสารอาหารไม่ได้เป็น 1:1) ให้ใช้ตารางที่ (3) เช่น

ตัวอย่าง. อยากได้คาร์บ จากอาหารนี้ 150 กรัม จะต้องกิน

4. เพื่อตรวจสอบว่า หากต้องกิน อาหารดังกล่าว ที่น้ำหนัก 247 กรัม เพื่อให้ได้คาร์บ 150 กรัม สารอาหารตัวอื่นอาจจะเกินได้ ดังนั้น ให้ตรวจสอบโดยการ นำน้ำหนักที่คำนวนได้จากข้อที่ 3. ไปใส่ในตารางที่ (2) เพื่อหาสารอาหารอีกครั้ง

(Visited 1,909 times, 1 visits today)

Last modified: July 15, 2019