ฟรี โปรแกรมการฟิตหุ่นล่ำจากที่บ้าน แบบ 4 วันต่อสัปดาห์

Weight Training, Workout Program

วันที่ 1 ชื่อท่า จำนวนเซท จำนวนครั้ง
Dumbbell Bench Press 4 15
Dumbbell Fly 4 12
Push Up 4 15
Standing Dumbbell Curl 4 15
Standing Dumbbell Hammer Curl 4 15
Concentration Curl 4 15
Crunch 4 30
Sit Up 4 20
Oblique Crunch 4 20
วันที่ 2 Dumbbell Bent Over Row 3 15
One-Arm Dumbbell Row 3 15
Back Extension 3 15
Dumbbell Shrug 4 10
Lying Leg Raise 4 20
วันที่ 3 Seated Dumbbell Press 4 15
Dumbbell Side Lateral Raise 4 15
Dumbbell Bent Over Reverse Fly 4 15
Lying Dumbbell Triceps Extension (Floor) 4 12
Triceps Bench Dips 4 12
Dumbbell Kick Back 4 12
Crunch 4 30
Sit Up 4 20
Oblique Crunch 4 20
วันที่ 4 Dumbbell Squat 3 15
Dumbbell Lunge 3 ข้างละ 15 ก้าว/ครั้ง
Dumbbell Step Up 3 ข้างละ 15 ก้าว/ครั้ง
Dumbbell Stiff Leg Dead Lift 3 15
DB Standing Calf Raise 3 20

 

 

 

 

Indept_banner-2

 

Muscle Hyper_banner-2

 

Metabolic_banner-2

 

 

(Visited 9,448 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019