ลำดับท่าออกกำลังกาย

Order of Exercises

เป้าหมายที่ต้องการจากการออกกำลังไม่ว่าจะเป็น Strength training,Body building หรือ Multiple muscle group training ถือเป็นปัจจัยหลักในการกำหนด ลำดับในการออกกำลังกาย (Order of Exercises)  ลำดับในการออกกำลังกายมีความสำคัญ เนื่องจากมีผลต่อประสิทธิผลที่จะได้จากการฝึก รวมถึงการพัฒนาของกลุ่มกล้ามเนื้อส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในการฝึกด้วย

ในกรณีที่เป็น Strength training ลำดับการออกกำลังจะเริ่มต้นจาก Primary exercises แล้วจึงตามด้วย Assistance exercises เนื่องจาก Primary exercises ต้องอาศัยการทำงานของ mกลุ่มกล้ามเนื้อ หลายกลุ่มทำงานประสานกัน เพื่อให้ muscle groups ต่างๆยังอยู่ในสภาวะที่พร้อมและ ไม่มีความอ่อนล้า ทำให้ร่างกายสามารถออกแรงในการทำท่าออกกำลังต่างๆ ที่อยู่ลำดับต่อมาได้อย่างเต็มกำลังเพื่อให้ได้ประสิทธิผลจากการออกกำลังท่าต่างๆอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บจากการทำท่าต่างๆด้วย

ในกรณีที่เป็น Body building ลำดับการออกกำลังจะเริ่มต้นจาก Multijoint exercises แล้วจึงตามด้วย Isolation exercises เนื่องจาก Multijoint exercises จะมีการฝึกโดยใช้intensity สูงกับกล้ามเนื้อหลายส่วน ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อ แต่จะมีเทคนิค ”preexhaust” สำหรับBody building ที่จะเริ่มต้นจาก single joint exercises เพื่อเป็นการฝึกกล้ามเนื้อ เฉพาะส่วนแล้วจึงตามด้วย Multijoint exercises (เนื่องจากกล้ามเนื้อมัดหลักจะมีความแข็งแรงมากกว่ากล้ามเนื้อมัดรอง ดังนั้นการเล่นด้วย นน มากๆ อาจทำให้กล้ามเนื้อมัดรองหมดแรงไปก่อนที่กล้ามเนื้อมัดหลักจะหมดแรง จึงได้มีเทคนิค pre exhaust มาเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดหลักถูกทำงานไปก่อนที่จะเล่น multijoint exercise)

ในกรณีที่เป็น Multiple muscle group training หรือการออกกำลังทุกส่วนของร่างกาย  ลำดับการออกกำลังจะเริ่มต้นจากการฝึกจะเริ่มต้นจาก muscle group ขนาดใหญ่ที่ต้องการฝึก เช่น กล้ามเนื้อส่วนขา หรือ กล้ามเนื้อส่วนหลัง แล้วจึงตามด้วยกล้ามเนื้อขนาดเล็ก เช่น กล้ามเนื้อส่วนไหล่ หรือ กล้ามเนื้อส่วนbicep  เพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนที่ต้องการฝึกสามารถออกแรงได้เต็มที่ ลดการล้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการฝึก

(Visited 1,183 times, 1 visits today)

Last modified: May 8, 2019