สารสกัดถั่วขาว

สารสกัดถั่วขาวได้รับการโฆษณาว่าเป็น Carb-blocker หรือก็คือตัวยับยั้งการย่อยคาร์บ เมื่อระบบย่อยอาหารไม่สามารถย่อยคาร์บได้ก็จะทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมคาร์บโบไฮเดรตเหล่านั้นมาใช้งานได้ (ร่างกายต้องย่อยคาร์บให้เป็นน้ำตาลก่อน) โดยสารสำคัญในสารสกัดถั่วขาวก็คือ alpha-amylase inhibitor ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ amylase ซึ่งทำหน้าที่ย่อยคาร์บโบไฮเดรต

แต่จากการทดลองพบว่าสารสกัดดังกล่าวไม่ได้ทำให้ฤทธิ์ของ amylase หมดไป  กลุ่มที่ได้รับสารสกัดถั่วขาวนั้นเพียงแต่มีการดูดซึมคาร์บโบไฮเดรตที่ช้าลงเท่านั้นเลยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นช้ากว่ากลุ่มควบคุม พูดง่ายๆ ก็คือได้รับแคลอรี่จากคาร์บโบไฮเดรตเหมือนเดิม (หรืออาจจะน้อยกว่าเดิมเล็กน้อย) แต่การที่ทำให้การย่อยเกิดขึ้นช้าๆ จนการดูดซึมช้าไปด้วยนั้นอาจเป็นผลดีต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

men_ads

จากการทดลองสารสกัดถั่วขาว (ปริมาณ 3 g ต่อวัน) พบว่าเมื่อร่วมกับการจำกัดแคลอรี่นั้นสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ แต่ผลที่ได้นั้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญ ดังนั้นจากข้อมูลปัจจุบันจึงยังไม่มีข้อสรุปถึงปริมาณที่เหมาะสม และยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีประสิทธิภาพในการลดน้ำหนัก

อ้างอิง

1.Layer P, Rizza RA, Zinsmeister AR, Carlson GL, DiMagno EP. Effect of a purified amylase inhibitor on carbohydrate tolerance in normal subjects and patients with diabetes mellitus. Mayo Clinic proceedings. 1986 Jun;61(6):442-447.

2.Udani J, Hardy M, Madsen DC. Blocking carbohydrate absorption and weight loss: a clinical trial using Phase 2 brand proprietary fractionated white bean extract. Alternative medicine review : a journal of clinical therapeutic. 2004 Mar;9(1):63-69.

caliper copy

(Visited 255 times, 1 visits today)

Last modified: May 8, 2019