Biceps เล่นยังไง ให้นูน และสวย

Weight Training, Workout Program

biceps2กล้ามเนื้อแขนนั้นเป็นมัดกล้ามเนื้อพื้นฐานที่ ผู้ฝึกเกือบทุกคนนั้นพึงปรารถนาที่จะมีรูปกล้ามแขนที่สวยงาม กล้ามเนื้อแขนที่สมบูรณ์ประกอบไปด้วย

– ขนาด ที่รู้กันดีของต้นแขนด้านหน้าและต้นแขนด้านหลัง (ไบเซบและไทรเซบ) ซึ่งขนาดนั้นมีผลโดยตรงต่อความน่าประทับใจและการเปลี่ยนแปลงบุคคลิก รูปร่าง

– ความนูน ความชัน ของต้นแขนด้านหน้าและต้นแขนด้านหลังที่รับกันดี กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าที่พัฒนาดีนั้นสูงเด่น รับกันกับต้นแขนด้านหลังที่นูนและล้นออกมาตั้งแต่ด้านหลังของหัวไหล่จรดปลายศอก

– รายละเอียด กล้ามแขนที่สวยงามนั้นต้องมีรายละเอียดชัดเจน รอยแบ่งระหว่างไบเซบ ไทรเซบ หรือ ไบเซบ และ บราคิอาลิส รอยบั้งของมัดกล้ามเนื้อไทรเซบที่ขดกันเป็นเกลียวราวกับเชือกเส้นใหญ่ เส้นเลือดและรอยหลอดเลือดที่ดูฮาร์ดก็มีผลต่อความสวยงามของแขนมิใช่น้อย

โปรแกรมพัฒนาความนูนและสวยของ Biceps

ท่าที่ 1 Preacher Curl

วอร์ม 15 ครั้ง 2 เซ็ต

Set ที่ 1 เล่นจริง 12 ครั้ง

Set ที่ 2 เล่นจริง 12 ครั้ง

Set ที่ 3 เล่นจริง 10 ครั้ง

Preacher Curl เริ่มต้น

Ez-Bar Peacher Curl Start

Preacher Curl สิ้นสุด

Ez-Bar Peacher Curl Finish

ท่าที่ 2  Bent Over Concentration Curl

Set ที่ 1 เล่นจริง 15 ครั้ง

Set ที่ 2 เล่นจริง 12 ครั้ง

Set ที่ 3 เล่นจริง 10 ครั้ง

Bent Over Concentration Curl เริ่มต้น

Standing Bent-Over Concentration Curl Start

Bent Over Concentration Curl สิ้นสุด

Standing Bent-Over Concentration Curl Finish

ท่าที่ 3  Incline Dumbbell Curl

Set ที่ 1 เล่นจริง 15 ครั้ง

Set ที่ 2 เล่นจริง 12 ครั้ง

Set ที่ 3 เล่นจริง 12 ครั้ง

Incline Dumbbell Curl เริ่มต้น

Incline Dumbbell Curls Start

Incline Dumbbell Curl สิ้นสุด

Incline Dumbbell Curls Finish

ท่าที่ 4  Barbell Curl 21’s(7-7-7)

Set ที่ 1 เล่นจริง 7-7-7 ครั้ง

Set ที่ 2 เล่นจริง 7-7-7  ครั้ง

Set ที่ 3 เล่นจริง 7-7-7  ครั้ง

Barbell Curl เริ่มต้น

Standing Barbell Curl Start

Barbell Curl กึ่งกลาง

Splendid9416

Barbell Curl สิ้นสุด

 Standing Barbell Curl Finish

(Visited 9,923 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019