Uncategorized

Uncategorized

วิธีการส่งผลประเมินรายสัปดาห์ [Application]

ส่งประเมิน เป็นเมนูสำหรับส่งผลลัพธ์ของพัฒนาการประจำสัปดาห์  ...

Read More →

Uncategorized

วิธีส่งผลประเมินรายสัปดาห์ (website)

1. Login เข้าสู่ระบบ 60-Day Tracker website 2. หลังจากสู่ระบบแล้ว จะพบ pop up ให้ส่งผลประเมินรายสัปดาห์ **หากไม่พบ pop up เข้าไปที่ Menu >...

Read More →

Uncategorized

คลิปวิดิโอปฐมนิเทศ 60-Day Challenge รุ่นที่ 24

 Intro ระบบเผาผลาญ จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณทำได้ สิ่งที่ต้องทำเมื่อเข้าโปรแกรม ทำไมต้องฝึก Weight Training...

Read More →

Uncategorized

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ ก่อนเริ่มโปรแกรม 60-Day Challenge

Topic Link การกรอกข้อมูล การวัดสัดส่วน https://www.youtube.com/watch?v=d0s2xIrtSuY การวัดไขมัน https://www.youtube.com/watch?v=yaIX4f5fF30 การวัด heart rate https://youtu.be/qexCCq6qfLA?t=35m20s    ...

Read More →

Uncategorized

คลิปวิดิโอปฐมนิเทศ 60-Day Challenge รุ่นที่ 23

 Intro ระบบเผาผลาญ จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณทำได้ สิ่งที่ต้องทำเมื่อเข้าโปรแกรม ทำไมต้องฝึก Weight Training...

Read More →

Uncategorized

คลิปวิดิโอปฐมนิเทศ 60-Day Challenge รุ่นที่ 22

 Intro ระบบเผาผลาญ จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณทำได้ สิ่งที่ต้องทำเมื่อเข้าโปรแกรม ทำไมต้องฝึก Weight Training...

Read More →

Uncategorized

คลิปวิดิโอปฐมนิเทศ 60-Day Challenge รุ่นที่ 21

 Intro ระบบเผาผลาญ จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณทำได้ สิ่งที่ต้องทำเมื่อเข้าโปรแกรม ทำไมต้องฝึก Weight Training...

Read More →

Uncategorized

รับสมัคร Accounting Officer 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ – จบปริญญาตรีด้านบัญชี – มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี การเงิน และภาษี – สามารถใช้โปรแกรม...

Read More →