Workout Program

Weight Training, Workout Program

Beginner program (สัปดาห์ที่ 1-8)

โปรแกรมการฝึกเบื้องต้นสำหรับผู้ฝึกใหม่ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง 6 เดือนแรก โดยในโปรแกรมเบื้องต้นหลัก 6 เดือน...

Read More →

Weight Training, Workout Program

ฟิตหุ่นล่ำ ด้วยโปรแกรม 5 วันต่อสัปดาห์

การฝึก 5 วันทั่วร่างพบได้ในกลุ่มผู้ฝึกขั้นสูงที่มีโปรแกรมการฝึกค่อนข้างหนัก และ...

Read More →