Barbell Push Press - planforfit

Barbell Push Press

MAIN MUSCLE WORKED : Shoulder

OTHER MUSCLE WORKED : Quadriceps

EQUIPMENT : Barbell

MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start
a

 

ถือบาร์เบลไว้บริเวณด้านหน้า ใต้คาง แนบชิดกับอกบริเวณติดลำคอ เกร็งลำตัวให้เป็นแนวตรงธรรมชาติ ขากว้างประประมานหัวไหล่ ออกแรงหย่อนสะโพกลง แล้วใช้แรงขาส่งตัวขึ้นไปยืนตรงๆ แล้วอาศัยจังหวะนี้ ดันบารืเบลขึ้นไป จนแขนเหยียดตรง แล้วผ่อนแขนลง ทำซ้ำใหม่จนครบจำนวนครั้งที่กำหนด[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]