Barbell Row

MAIN MUSCLE WORKED : Back
OTHER MUSCLE WORKED : Shoulders, Abdominal
EQUIPMENT : Barbell
MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
จับบาร์เบลด้วนแขนสองข้าง มือกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อย แขนทิ้งตรงและเหยียดตึง ทำตัวให้ตรงเป็นแนวธรรมชาติ รักษาน้ำหนักการวางตัวให้มั่นคง พลักสะโพกไปด้านหลัง พับตัวลงมาด้านหน้า ให้ขนานพื้นมากที่สุด ออกแรงดีงบาร์เบลด้วยการแทงข้อศอกขึ้นสูงๆ จนบาร์เบลใกล้ลำตัว แล้วผ่อนแรงลงกลับสู่ท่าเริ่มต้น ทำซ้ำจนครบจำนวน
(Visited 777 times, 1 visits today)

Last modified: May 7, 2019