Barbell Row - planforfit

Barbell Row

MAIN MUSCLE WORKED : Back

OTHER MUSCLE WORKED : Shoulders, Abdominal

EQUIPMENT : Barbell

MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start
a

 

จับบาร์เบลด้วนแขนสองข้าง มือกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อย แขนทิ้งตรงและเหยียดตึง ทำตัวให้ตรงเป็นแนวธรรมชาติ รักษาน้ำหนักการวางตัวให้มั่นคง พลักสะโพกไปด้านหลัง พับตัวลงมาด้านหน้า ให้ขนานพื้นมากที่สุด ออกแรงดีงบาร์เบลด้วยการแทงข้อศอกขึ้นสูงๆ จนบาร์เบลใกล้ลำตัว แล้วผ่อนแรงลงกลับสู่ท่าเริ่มต้น ทำซ้ำจนครบจำนวน[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]