Barbell Squat

MAIN MUSCLE WORKED : Quadriceps
OTHER MUSCLE WORKED : Calves, Glutes, Hamstrings, Back
EQUIPMENT : Barbell
MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Quadriceps
วิธีการฝึก Barbell Squat ให้ผู้ฝึกเซต power rack ให้บาร์เบลอยู่สูงเท่ากับส่วนอกของผู้ฝึก

1.ให้ผู้ฝึกยืนอยู่ตรงกลางบาร์เบลและยกบาร์เบลโดยที่ย่อตัวลงไปใต้บาร์เบลและวางบาร์เบลไว้ตรงหลังส่วนบกตรงสะบักและประคองบาร์เบลด้วยมือทั้ง2ข้างและยกบาร์เบลออกจาก power rack ด้วยถ้ายืนที่ขาทั้ง2ข้างของผู้ฝึกกว้างพอดีกับหัวไหล่และหลักตั้งฉากกับพื้นพร้อมสุดลมหายใจเข้าจดสุดเป็นท่าเตรียม

2.ให้ผู้ฝึกค่อยๆนั่งย่อตัวลงจนต้นขาทำแนวระนาบขนานกับพื้นโลกโดยที่หย่อนก้นลงก่อนคล้ายกับนั่งเก้าอี้พร้อมกับสูดลมหายใจเข้า

3.ออกแรงโดยที่ดันบาร์ขึ้นด้วยหน้าขาจนขาและลำตัวของผู้ฝึกตั้งฉากกลับพื้นเพื่อกลับมาสู่ท่าเตรียมพร้อมกับปล่อยลมหายใจออก นับเป็น1ครั้ง

***ควรใส่เข็มขัดบล็อคหลังระหว่างการฝึกเพื่อป้องกันการเจ็บหลังส่วนล่าง***

(Visited 22,681 times, 1 visits today)

Last modified: June 17, 2019