วิธีฝึกท่า Barbell Standing Calf Raise

Barbell Standing Calf Raise

MAIN MUSCLE WORKED : Calves

OTHER MUSCLE WORKED :

EQUIPMENT : Barbell

MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

Clave

การฝึกท่า Barbell Standing Calf Raise เริ่มต้นจากการ ยืนตรง เท้าทั้งสองข้างวางห่างกันด้วยความกว้างประมาณหัวไหล่ นำเพลทมารองไว้ที่ปลายเท้า นำบาร์เบลพาดไว้บนหัวไหล่ มือจับบาร์เบลกว้างกว่าหัวไหล่ประมาณครึ่งศอก เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Barbell Standing Calf Raise

1.สูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อน่องเพื่อยกส้นเท้าขึ้นจนสุดพิสัย พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.ค่อยๆลดส้นเท้าลงจนแตะพื้น เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]