Crunch - planforfit

Crunch

MAIN MUSCLE WORKED : Abdominals

OTHER MUSCLE WORKED :

EQUIPMENT : Body only

MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start
a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอนราบ ชันเข่าขึ้นมา 90 องศา เท้าวางแนบพื้นไว้ ออกแรงม้วนหน้าอกขึ้นมา ตามองลอดระหว่างขา เก็บคางชนอก ผ่อนตัวกลับท่าเริ่มต้น ทำจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]