Dumbbell Step Ups

MAIN MUSCLE WORKED : Quadriceps
OTHER MUSCLE WORKED : Calves, Glutes, Hamstrings
EQUIPMENT : Dumbbell
MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Quadriceps
วิธีการฝึก Dumbbell Step Ups ผู้ฝึกและเซตม้านั่งไว้สำหรับให้ผู้ฝึกขึ้นไปยืนม้านั่งจะอยู่ต่ำกว่าหัวเข่าเล็กน้อย

1.ให้ผู้ฝึกยืนตรงกลางหันเข้าหาม้านั่งและจับดัมเบลด้วยแขนตึงให้มือทั้ง2ข้างติดกับลำตัวและยืนโดยที่เท้า2ข้างของผู้ฝึกกว้างพอดีกับหัวไหล่และหลักตั้งฉากกับพื้นพร้อมสุดลมหายใจเข้าจดสุดเป็นท่าเตรียม

2.ให้ผู้ฝึกก้าวเท้าซ้ายไปวางบนม้านั่งพร้อมกับยกตัวขึ้นไปยืนตรงบนม้านั่งด้วยขาซ้ายข้างเดียวและยกขาขวาตามขึ้นไปวางบนม้านั่งด้วยถ้ายืนตรงพร้อมหายใจออก

3.ก้าวขาข้างขวาลงก่อนและให้ผู้ฝึกลงจากม้านั่งกับสู่ท่าเตรียมพร้อมหายใจเข้า

4.ให้ผู้ฝึกก้าวเท้าขวาไปวางบนม้านั่งพร้อมกับยกตัวขึ้นไปยืนตรงบนม้านั่งด้วยขาขวาข้างเดียวและยกขาซ้ายตามขึ้นไปวางบนม้านั่งด้วยถ้ายืนตรงพร้อมหายใจออก

5.ก้าวขาข้างซ้ายลงก่อนและให้ผู้ฝึกลงจากม้านั่งกับสู่ท่าเตรียมพร้อมหายใจเข้านับเป็น 1ครั้ง

(Visited 3,430 times, 1 visits today)

Last modified: June 17, 2019