Ez-Barbell Curl

MAIN MUSCLE WORKED : Biceps
OTHER MUSCLE WORKED :
EQUIPMENT : Barbell
MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
จับบาร์ แล้วเกร็งตัวให้ตรง มืออยู่ที่หน้าขา แล้ว ม้วนแขนขึ้นมา จนมือใกล้หน้าอก หนีบศอกไว้ข้างลำตัว ปล่อยแขนลง สู่จุดเริ่มต้น ทำซ้ำจนครบที่กำหนด
(Visited 448 times, 1 visits today)

Last modified: May 7, 2019