Leg Press

MAIN MUSCLE WORKED : Quadriceps
OTHER MUSCLE WORKED : Calves, Glutes, Hamstrings
EQUIPMENT : Machine
MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Quadriceps
การฝึกด้วยท่า Leg Press เริ่มต้นจากการ นอนลงบนเบาะ วางเท้าทั้งสองข้างลงบนแป้นถีบ ด้วยความกว้างประมาณหัวไหล่ วางเท้าต่ำ จากนั้นถีบแป้นออกไป แล้วปลดตัวล็อกออก เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Leg Press

1.เริ่มต้นจากการ ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหน้าขาออก ลดแป้นลงมาให้หน้าขาเข้าใกล้กับลำตัวให้มากที่สุด พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหน้าขา เพื่อถีบแป้นออกไป จนขาเหยียดจนเกือบตึง แต่ไม่ล็อกข้อเข่า เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

*ระหว่างการฝึกด้วยท่า Leg Press พยายามให้หัวแนบติดเบาะไว้ตลอดการฝึกเพื่อรักษาแนวของกระดูกสันหลังให้เป็นแนวตรง

(Visited 19,853 times, 1 visits today)

Last modified: June 17, 2019