Lying Barbell Triceps Extension

MAIN MUSCLE WORKED : Triceps
OTHER MUSCLE WORKED :
EQUIPMENT : Barbell
MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Triceps
การฝึกด้วยท่า Lying Barbell Triceps Extension เริ่มต้นจากการ นอนหงายหน้าลงบนเบาะ หงายมือทั้งสองข้างขึ้น จับบาร์เบลด้วยความกว้างประมาณหัวไหล่ เหยียดแขนจนตึง แต่ไม่ล็อกข้อศอก เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Lying Barbell Triceps Extension

1.เริ่มต้นจากการค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหลังแขนออก ลดบาร์เบลลงจนเกือบสัมผัสกับหน้าผากด้วยการงอแขน โดยที่ต้นแขนไม่ขยับ พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลังแขน ยกบาร์เบลขึ้น เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

*ระหว่างการฝึกด้วยท่า Lying Barbell Triceps Extension พยายามให้ต้นแขนไม่ขยับไปมา ตลอดการฝึก

(Visited 12,924 times, 1 visits today)

Last modified: June 16, 2019