Machine Reverse Fly

MAIN MUSCLE WORKED : Shoulder
OTHER MUSCLE WORKED :
EQUIPMENT : Machine
MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Shoulder
การฝึกด้วยท่า Machine Reverse Fly เริ่มต้นจากการนั่งหันหน้าเข้าหาเบาะ ให้หน้าอกแนบสนิทกับเบาะ ปรับความสูงของเบาะ ให้หัวไหล่อยู่ระดับเดียวกันกับด้ามจับ จากคว่ำมือทั้งสองข้างลง จับด้ามจับเอาไว้ เหยียดแขนออกจนเกือบตึง เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Machine Reverse Fly

1.เริ่มต้นจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุด เปิดข้อศอกออกไปทางด้านบน จากนั้นออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อไหล่หลัง เพื่อดึงด้ามจับออกมาจนสุดพิสัย ในลักษณะ ¼ ของวงกลม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อไหล่หลังออก ให้ด้ามจับถูกแรงของเคเบิ้ลดึงกลับไป เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

(Visited 1,017 times, 1 visits today)

Last modified: June 16, 2019