Seated Barbell Shoulder Press

MAIN MUSCLE WORKED : Shoulder
OTHER MUSCLE WORKED : Triceps
EQUIPMENT : Barbell
MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Shoulder
การฝึกด้วยท่า Seated Barbell Shoulder Press เริ่มต้นจากการ นั่งพิงเบาะ 90 องศา คว่ำมือทั้งสองข้างลง จับบาร์เบลด้วยความกว้างที่กว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อย จากนั้นยกออกมาจากที่พัก ยกบาร์เบลขึ้นเหนือหัว เหยียดแขนออกจนเกือบตึง แต่ไม่ล็อกข้อ เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Seated Barbell Shoulder Press

1.เริ่มต้นจากการค่อยๆคลายกล้ามเนื้อไหล่หน้าออก ลดบาร์เบลลงจนกล้ามเนื้อไหล่หน้าถูกเหยียดตัวจนสุด ในลักษณะที่ปิดข้ออกมาข้างหน้าเล็กน้อย พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อไหล่หน้า ยกบาร์เบลขึ้นตรงๆ เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

*ระหว่างการฝึกด้วยท่า Seated Barbell Shoulder Press พยายามรักษาแนวของกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงตลอดการฝึก

(Visited 878 times, 1 visits today)

Last modified: June 16, 2019