Seated Dumbbell Shoulder Press

MAIN MUSCLE WORKED : Shoulder
OTHER MUSCLE WORKED : Triceps
EQUIPMENT : Dumbbell
MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Shoulder
การฝึกด้วยท่า Seated Dumbbell Shoulder Press เริ่มต้นจากการ นั่งพิงเบาะ 90 องศา จับดัมเบล ยกขึ้นเหนือหัว ในลักษณะที่หันฝ่ามือออกไปทางด้านหน้าของลำตัว เหยียดแขนออกจนเกือบตึง แต่ไม่ล็อกข้อ เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Seated Dumbbell Shoulder Press

1.เริ่มต้นจากการค่อยๆคลายกล้ามเนื้อไหล่หน้าออก ลดดัมเบลลงจนกล้ามเนื้อไหล่หน้าถูกเหยียดตัวจนสุด ในลักษณะที่ปิดข้ออกมาข้างหน้าเล็กน้อย พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อไหล่หน้า ยกดัมเบลขึ้นตรงๆ เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

*ระหว่างการฝึกด้วยท่า Seated Barbell Shoulder Press พยายามรักษาแนวของกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงตลอดการฝึก

(Visited 39,873 times, 8 visits today)

Last modified: June 16, 2019