Seated Single-Leg Curls

MAIN MUSCLE WORKED : Hamstrings
OTHER MUSCLE WORKED :
EQUIPMENT : Machine
MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
การฝึกด้วยท่า Seated Single-Leg Curls เริ่มต้นจากการ นั่งลงบนเบาะ โดยให้หลังและก้นแนบสนิทกับเบาะ สอดขาข้างที่ต้องการจะฝึก ให้บริเวณของข้อเท้า อยู่บนเบาะรอง มือทั้งสองข้างกำด้ามจับเอาไว้ เพื่อไม่ให้ลำตัวลอยขึ้นระหว่างการฝึก เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Seated Single-Leg Curls

1.เริ่มต้นจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลังขา เพื่อยกขาท่อนปลายพับเข้าหาต้นขาให้มากที่สุด พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหลังขาออก ลดปลายเท้าลง เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับ สูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

(Visited 9,648 times, 1 visits today)

Last modified: June 14, 2019