Sit Up

MAIN MUSCLE WORKED : Abdominals
OTHER MUSCLE WORKED :
EQUIPMENT : Body only
MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Abdominal
การฝึกด้วยท่า Sit Up เริ่มต้นจากการนอนหงายหน้าราบลงบนพื้น ตั้งเข่าชันขึ้น วางเท้าทั้งสองข้างกว้างประมาณหัวไหล่  มือทั้งสองข้างประสานไว้ที่ท้ายทอย เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Sit Up

1.เริ่มจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นให้ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อยกลำตัวส่วนบนขึ้นมาจนกระทั่ง ทำมุมเป็นรูปตัว V กับต้นขา พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.ค่อยๆ คลายกล้ามเนื้อหน้าท้องออก ลดลำตัวลง พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

*หากฝึกด้วยตัวเปล่าจนชำนาญแล้ว สามารถนำเพลทมากอดไว้ที่หน้าอกเพื่อเพิ่มความยากได้

(Visited 11,573 times, 1 visits today)

Last modified: June 16, 2019