วิธีฝึกท่า Standing Barbell Curl

Standing Barbell Curl

MAIN MUSCLE WORKED : Biceps

OTHER MUSCLE WORKED : Forearms

EQUIPMENT : Barbell

MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

Biceps

การฝึกด้วยท่า Standing Barbell Curl เริ่มต้นจากการเตรียมบาร์เบลตรง ยืนตรง เท้าทั้งสองข้างวางห่างกันด้วยความกว้างประมาณหัวไหล่ หงายมือทั้งสองข้างขึ้น จับบาร์เบลด้วยความกว้างประมาณหัวไหล่ ปล่อยแขนลงจนสุดตามธรรมชาติโดยให้ข้อศอกติดกับลำตัว เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Standing Barbell Curl

1.สูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นเริ่มออกแรงเกร็งที่กล้ามเนื้อหน้าแขนเพื่อยกบาร์เบลขึ้นมาจนสุดพิสัย โดยในการขยับนั้นจะให้เคลื่อนที่เฉพาะแขนท่อนปลาย ต้นแขนนั้นจะไม่ขยับ พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.จากนั้นค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหน้าแขนออก ลดบาร์เบลลงจนสุด เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมทั้งสูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]