Triceps Pushdown (Straight Bar)

MAIN MUSCLE WORKED : Triceps
OTHER MUSCLE WORKED :
EQUIPMENT : Cable
MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Triceps
การฝึกด้วยท่า Triceps Pushdown (Straight Bar) เริ่มต้นจากการปรับรอกให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุด คล้องบาร์ตรงยาวเอาไว้ ยืนตรง หันหน้าเข้าหาเคเบิ้ล เท้าทั้งสองข้างวางห่างกันประมาณหัวไหล่ คว่ำมือทั้งสองข้างลง จับบาร์ด้วยความกว้างประมาณหัวไหล่ แล้วดึงลงมาจนแขนตึง เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Triceps Pushdown (Straight Bar)

1.เริ่มต้นจากการค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหลังแขนออก ปล่อยให้บาร์ถูกดึงขึ้นไปตามแรงของเคเบิ้ล โดยที่ต้นแขนไม่ขยับ จนกล้ามเนื้อหลังแขนถูกเหยียดออกจนตึง พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลังแขน ดึงบาร์ลง เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

*ระหว่างการฝึกด้วยท่า Triceps Pushdown (Straight Bar) พยายามให้ต้นแขนไม่ขยับไปมา ตลอดการฝึก

(Visited 12,957 times, 1 visits today)

Last modified: June 14, 2019