Underhand-Grip Chin-Up

MAIN MUSCLE WORKED : Back
OTHER MUSCLE WORKED :
EQUIPMENT :
MECHANICS TYPE :

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
การฝึกด้วยท่า Underhand-Grip Chin-Up เริ่มต้นจากการ ห้อยตัวลงมาจากบาร์ โดยให้หงายมือทั้งสองข้างขึ้น จับบาร์ด้วยความกว้างประมาณหัวไหล่ ทิ้งตัวลงมาตามธรรมชาติ จนกล้ามเนื้อหลังถูกเหยียดจนสุด เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Underhand-Grip Chin-Up

1.เริ่มต้นจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลัง เพื่อยกลำตัวขึ้น จนกล้ามเนื้อหลังถูกบีบตัวจนสุด โดยขณะที่ยกขึ้น พยายามเปิดข้อศอกออกไปทางด้านหลังของลำตัว พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหลังออก ลดลำตัวลงมา เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

(Visited 35 times, 1 visits today)

Last modified: June 16, 2019