Walking Lunge - planforfit

Walking Lunge

MAIN MUSCLE WORKED : Quadriceps

OTHER MUSCLE WORKED : Glute

EQUIPMENT : Body only

MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

ก้าวขาหลักไปด้านหน้า ความกว้างประมานสี่ก้าวปกติ ขนานพื้น ส้นเท้าของขาด้านหลัง ทิ้งน้ำหนักที่เท้าด้านหน้า ยกลอยจากพื้น รักษาให้ หัวเข่าของขาด้านหน้า ไม่เลยปลายเท้า แทงเข่าขาด้านหลังลงพื้นตรงๆ ให้ใกล้พื้นที่สุด หรือ ต้นขาด้านหน้า ขนานพื้น ยันตัวกับขึ้นมา ก้าวขาด้านหลังมายืนคู่กับขาด้านหน้า สลับขาหลัก แล้วทำซ้ำจนครบจำนวนที่กำหนด[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]