Wide-Grip Triceps Push Down

MAIN MUSCLE WORKED : Triceps
OTHER MUSCLE WORKED :
EQUIPMENT : Cable
MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Triceps
การฝึกด้วยท่า Wide-Grip Triceps Push Down เริ่มต้นจากการปรับรอกให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุด คล้องบาร์ตรงยาวเอาไว้ ยืนตรง หันหน้าเข้าหาเคเบิ้ล เท้าทั้งสองข้างวางห่างกันประมาณหัวไหล่ คว่ำมือทั้งสองข้างลง จับบาร์ด้วยความกว้างที่กว้างกว่าหัวไหล่ แล้วดึงลงมาจนแขนตึง เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Wide-Grip Triceps Push Down

1.เริ่มต้นจากการค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหลังแขนออก ปล่อยให้บาร์ถูกดึงขึ้นไปตามแรงของเคเบิ้ล โดยที่ต้นแขนไม่ขยับ จนกล้ามเนื้อหลังแขนถูกเหยียดออกจนตึง พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลังแขน ดึงบาร์ลง เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

*ระหว่างการฝึกด้วยท่า Wide-Grip Triceps Push Down พยายามให้ต้นแขนไม่ขยับไปมา ตลอดการฝึก

(Visited 89 times, 1 visits today)

Last modified: June 16, 2019